Deze voorwaarden zijn van toepassing en maken onderdeel uit van alle overeenkomsten met betrekking tot alle opdrachten of met betrekking tot andere rechtsverhoudingen, waaruit voor Ik ben wel.nl. hierna te noemen: “opdrachtneemster”, verplichtingen ontstaan jegens een natuurlijke of rechtspersoon, hierna te noemen: “opdrachtgever”.

Artikel 1 – Voorfase

Op handelingen die aan de definitieve opdracht(bevestiging) voorafgaan, zijn deze Algemene Voorwaarden zoveel mogelijk van toepassing.

Artikel 2 – Duur voorstel

2.1 Algemene aanbiedingen en prijsopgaven van de opdrachtneemster zijn vrijblijvend.

2.2. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van de opdrachtneemster of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging door de opdrachtneemster van een voor de opdrachtgever verstrekte opdracht.

2.3 Indien de opdrachtneemster in redelijkheid twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen is de opdrachtneemster gerechtigd, alvorens aan te vangen met uitvoering van de opdracht of uitvoering daarvan voort te zetten, van de opdrachtgever afdoende zekerheidstelling te verlangen.

Artikel 3- Opdrachtformulering

3.1 De opdracht wordt door opdrachtneemster aanvaard op basis van de door partijen gezamenlijk geformuleerde opdracht. Hierbij is slechts sprake van een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

3.2 Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitoefening van de opdracht, tijdig aan opdrachtneemster worden medegedeeld.

Artikel 4 – Wijziging/intrekking van opdrachten

4.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is de opdrachtneemster gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is opdrachtgever betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd.

4.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde werkzaamheden voor het overige gedeelte. Voor de kwaliteit van het geleverde wordt in dat geval niet ingestaan.

4.3 Indien de opdrachtneemster voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en binnen een termijn van 24 uur voorafgaand aan de gereserveerde tijd door de opdrachtgever wordt afgezegd, dan wel zonder nadere aankondiging niet verschijnt, zal de opdrachtneemster de

opdrachtgever een vergoeding van 100% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening brengen.

4.4. indien opdrachtgever niet tijdig op de afgesproken gereserveerde tijd verschijnt, en derhalve de opdracht korter dan de afgesproken tijd duurt, zal opdrachtneemster 100 % van overeengekomen honorarium over de duur van de volledige gereserveerde tijd in rekening brengen.

Artikel 5- Samenwerking derden

Indien de opdracht dat vereist, zal opdrachtneemster in overleg met opdrachtgever tevens andere (externe) kunnen inschakelen. In dit verband, zal, voor zover relevant, door opdrachtneemster zo mogelijk afspraken worden gemaakt teneinde de posities van de externe in het proces waar de werkzaamheden betrekking op hebben op elkaar af stemmen.

Opdrachtneemster is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het handelen dan wel nalaten door de derde. Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee bekend dat hij een aparte overeenkomst van opdracht sluit met de derde.

Artikel 6 – Beperking van aansprakelijkheid

Opdrachtneemster sluit iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van de opdracht uit, doch voor zover door de Wet niet valt uit te sluiten, in ieder geval beperkt tot het bedrag dat onder beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

Artikel 7- Vertrouwelijkheid

7.1 Met betrekking tot de gegevens en informatie die in het kader van de opdracht aan opdrachtneemster worden verstrekt, zal opdrachtneemster de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. Zonder instemming van de opdrachtgever verstrekt opdrachtneemster deze gegevens en informatie niet aan derden.

7.2 De verstrekte gegevens worden door opdrachtneemster dusdanig verwerkt, dat zij niet zijn terug te leiden tot de bron, indien de informatieverstrekker dit wenst of omdat opdrachtneemster meent dat betrokkene hiervan nadelige gevolgen kan ondervinden.

Artikel 8- Uitvoering van opdracht

De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen en eisen van goed vakmanschap uitgevoerd door opdrachtneemster. Er is sprake van een inspanningsverplichting van opdrachtneemster jegens de opdrachtgever. De door opdrachtneemster bij de opdracht aangegeven hoeveelheid tijd die voor de uitvoering van (een onderdeel van) de opdracht benodigd is, heeft indien aangegeven, een indicatief karakter voorzover de duur van de opdracht nog door factoren die buiten de invloedssfeer van opdrachtneemster liggen beïnvloed kan worden.

Artikel 9- Gewijzigde omstandigheden

Indien omstandigheden leiden tot wijzigingen in de opdrachtspecificaties, zal opdrachtneemster de opdrachtgever hiervan terstond mededeling doen en in goed overleg naar een oplossing zoeken. Wanneer als gevolg van gewijzigde omstandigheden de opdracht niet meer naar behoren kan worden uitgevoerd binnen het overeengekomen budget, zal opdrachtneemster dit terstond aan de opdrachtgever mededelen met vermelding van de noodzakelijk geachte overschrijding en de oorzaken die tot deze overschrijding zullen leiden.

Artikel 10- Tussentijdse beëindiging

10.1 Indien omstandigheden ertoe leiden dat één van beide partijen tot de conclusie komt, dat de werkzaamheden niet het gewenste nuttige effect hebben en dat gebleken is dat in goed overleg geen andere oplossing mogelijk is, kan opdracht tussentijds beëindigd worden.

10.2. Tevens kan opdrachtneemster de overeenkomst beëindigen wanneer, als gevolg van feiten of omstandigheden die zich aan de invloed van opdrachtneemster onttrekken en deze niet zijn te verwijten, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van opdrachtneemster kan worden gevergd.

10.3. Bij beëindiging van lopende werkzaamheden heeft opdrachtneemster recht op vergoeding van tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Artikel 11- Kosten

11.1 Voor de werkzaamheden brengt opdrachtneemster een uurtarief in rekening, waarbij alle kosten zijn inbegrepen inclusief de BTW, tenzij hiervan expliciet schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. Deze worden afzonderlijk in rekening gebracht.

11.2 Jaarlijkse aanpassing van de tarieven van opdrachtneemster als gevolg van stijging van kosten zal worden doorberekend, indien de doorlooptijd van een opdracht meer dan 12 maanden bedraagt.

Artikel 12- Betaling

12.1 Opdrachtneemster declareert direct na de opdracht/behandeling, doch in ieder geval maandelijks onder opgave van de gewerkte uren. Facturen van opdrachtneemster dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn betaald, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege in verzuim raakt. Indien opdrachtgever niet binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk en onder opgave van redenen heeft geprotesteerd bij opdrachtneemster, wordt opdrachtgever geacht met de factuur in te stemmen. In dat geval verliest opdrachtgever het recht te protesteren tegen declaraties van opdrachtneemster.

12.2 Indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichting, is hij de wettelijke rente aan opdrachtneemster verschuldigd.

12.3 Indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichting en opdrachtneemster zich tot een derde wendt teneinde betaling door opdrachtgever te bewerkstelligen, is opdrachtgever ter zake van buitengerechtelijke incassokosten aan opdrachtneemster een bedrag verschuldigd ter grootte van 15% van het declaratiebedrag, inclusief BTW en vertragingsrente, met een minimum van € 40, onverminderd het recht van opdrachtneemster ter zake volledige schadevergoeding te vorderen, indien de buitengerechtelijke incassokosten 15% van het declaratiebedrag, inclusief BTW en vertragingsrente,overtreffen.

12.4 Door opdrachtneemster ontvangen bedragen strekken allereerst in mindering op de verschuldigde incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente, terwijl het restant zal worden afgeboekt van de oudste declaratie, ongeacht de door opdrachtgever vermelde strekking van de betaling.

12.5 Opdrachtgever is niet bevoegd door hem aan opdrachtneemster verschuldigde bedragen te verrekenen met gepretendeerde dan wel echte vorderingen van opdrachtgever op opdrachtneemster., zonder voorafgaande, schriftelijke machtiging van opdrachtneemster dan wel de bevoegde rechter.

Artikel 13- klachten

13.1   Opdrachtgever is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan de opdrachtneemster, bij gebreke waarvan het recht van opdrachtgever om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.

13.2   In geval van klachten van opdrachtgever streeft opdrachtneemster ernaar om door middel van overleg deze klachten weg te nemen. Indien na overleg de klachten bij opdrachtgever niet zijn weggenomen, dan is opdrachtgever voor hypnotherapie bevoegd het geschil voor te leggen aan het Klacht- en Tuchtrecht van het IHR Register.

Artikel 14- overige bepalingen

14.1. Indien er sprake is van voorwaarden die afwijken van deze Algemene Voorwaarden worden deze schriftelijk vastgelegd.

14.2 Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee bekend dat de opdracht niet bedoeld is ter vervanging medisch advies of behandeling. Behandelingen zijn bedoeld ter ondersteuning, en niet ter vervanging van reguliere medische gezondheidszorg. De opdrachtgever dient voor medische advies en behandeling een arts te raadplegen.

14.2. Geschillen zullen worden beslist door de bevoegde rechter in het gebied waar opdrachtneemster gevestigd is.

14.3. Op overeenkomsten tussen opdrachtneemster en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing en zal alleen de daartoe bevoegde Nederlandse rechter over het geschil oordelen.